Aanbod

AANBOD


Persoonlijk dieetadvies + begeleiding (Naomi en Melanie)

• Intakeconsult: 1 uur + 15 tot 30 minuten voor het individuele dieetadvies
• Vervolgconsult: 30 minuten


Coach-sessie 'ken je ikken' (Naomi)

• Als onderdeel van de dieetbehandeling, maar ook los mogelijk
• 1,5 uur
• € 93,-

Lees hier meer over 'ken je ikken'

 

VERGOEDING EN TARIEF 2019

In 2019 is de vergoeding voor de diëtist voor 3 uur opgenomen in de basisverzekering. De geleverde zorg wordt verrekend met het eigen risico. Uitzondering hierop zijn kinderen tot 18 jaar. Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, kan daar ook dieetadvisering in zijn opgenomen. Bekijk de mogelijkheden in uw verzekeringspolis.

Is de te vergoeden tijd verbruikt, dan wordt de verdere behandeltijd bij u zelf in rekening gebracht. Uitzondering hierop is CZ, ook nadat de vergoeding verbruikt is loopt de facturatie via hen. Indien u binnen een DBC behandeld wordt, bijvoorbeeld voor Diabetes Mellitus 2, COPD of CVRM (Cardio Vasculair Risicomanagement) valt uw behandeling niet onder het eigen risico. Uw huisarts of praktijkondersteuner kan u vertellen of dit ook voor u geldt. ‘Naomi van de Staak, diëtist’ heeft een overeenkomst met zorggroep RCH Midden Brabant.

N.B. Het aantal vervolgconsulten gaat altijd in overleg met u. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de juiste informatie omtrent de vergoeding die u krijgt voor de diëtist. De tarieven zijn per zorgverzekeraar verschillend. Zie de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Tarieven 2019

(indien niet in te dienen bij zorgverzekeraar/zorggroep)

• Eerste consult / intakegesprek € 64-80
• Individueel dieetvoorschrift € 16-32
• Vervolgconsult € 32-48
• Weeg / Klein consult € 16
• E-mailconsult / telefonisch consult € 16
• Toeslag huisbezoek € 20
• Niet nagekomen consult € 16-64, afhankelijk van hoeveel tijd er gereserveerd is

Bij het niet of niet tijdig afmelden (uiterlijk 24 uur van tevoren, per telefoon of email) wordt de gereserveerde consulttijd bij u in rekening gebracht. Deze rekening kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

 

BEHANDELTIJD

Het eerste consult duurt 60-75 minuten. Apart daarvan wordt 15-30 minuten gedeclareerd voor het individuele dieetvoorschrift. Bij wijzigingen in het dieetvoorschrift gedurende de behandeling wordt hiervoor 15 min gedeclareerd. Voor een vervolgconsult wordt 30-45 minuten gereserveerd. Een telefonisch consult is mogelijk, tenzij u verzekerd bent bij Caresq. Indien u verwezen bent wordt de verwijzer na het eerste of tweede consult schriftelijk op de hoogte gebracht van het behandelplan. Na afsluiting van de behandeling en bij belangrijke veranderingen tijdens de behandeling wordt de verwijzer daar ook schriftelijk van op de hoogte gebracht. 

 

VERWIJSBRIEF

De diëtisten in deze praktijk zijn direct toegankelijk, echter heeft het de voorkeur dat u een verwijsbrief meeneemt. Indien u zich zonder verwijzing aanmeldt zal er in het eerste consult een screening gedaan worden. Daarin wordt beoordeelt of er direct een dieetbehandeling gestart kan worden of niet. Deze screening hoort bij de behandeltijd. Indien u verwezen bent door een arts, is het verplicht om een verwijsbrief aan de diëtist te overhandigen tijdens het eerste consult. (een screening is dan niet nodig). Voor verzekerden bij CZ en De Friesland blijft een geldige verwijzing(niet ouder dan 3 maanden)  verplicht.
Ook bij bezoek aan huis is een verwijzing van een arts verplicht. Daarop dient vermeld te zijn dat huisbezoek geïndiceerd is.

 

PRIVACY

De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw gegevens worden zorgvuldig bewaard. Lees meer in onze Privacyverklaring.

 

MATERIALEN BEHOREND BIJ DE BEHANDELING

Het is de cliënt niet toegestaan om van de diëtist verkregen materialen zoals variatielijsten, dagmenu's en (luister)oefeningen te kopiëren en verstrekken/e-mailen aan derden.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Het advies van de diëtist is in principe resultaat gericht, echter zonder dat het resultaat gegarandeerd kan worden. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

 

KLACHTENREGELING

Heeft u een klacht? Neem eerst contact op met de diëtist. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici:

Postbus 19207, 3501 DE Utrecht

T 030 310 09 29

E info@klachtenloketparamedici.nl

 

 

 

 

 

 

 

Contact